Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole

Zasady współpracy

Zasady współpracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kole ze szkołami i innymi placówkami objętymi opieką poradni. 
I. Opieka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole nad szkołami i przedszkolami: 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole zgodnie z decyzją organu prowadzącego sprawuje opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad szkołami i placówkami oświatowymi w rejonie tj. miasto Koło i gmin : Babiak , Dąbie, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, 
- pracownicy merytoryczni mają przydzielone spośród w/w rejony sprawowania opieki, co nie oznacza, że nie zajmują się problemami placówek spoza „swojego rejonu”, 
- przyjętymi formami kontaktu poradni ze szkołą/placówką są formy: telefoniczna, faxowa, poczty tradycyjne, poczty elektronicznej bądź kontaktu bezpośredniego lub pośredniego (przez wychowawcę, pedagoga, innego nauczyciela), 
- oferta poradni opublikowana jest na stronie internetowej Poradni i wywieszona jest na tablicy ogłoszeń, 
- terminy realizacji niżej podanych form współpracy uzależnione są od harmonogramu i terminów przeprowadzanych badań diagnostycznych i zdań realizowanych na terenie placówki. 
II. Zasady nawiązywania kontaktu 
- zgłoszenia należy zgłaszać z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dogodnego terminu dla podmiotu zgłaszającego zapotrzebowanie 
- zgłoszenia w formie pisemnej są rejestrowane w sekretariacie i przekazywane do dyrektora poradni bądź do określonego pracownika merytorycznego w ciągu całego roku szkolnego 
- dyrektor poradni określa formę odpowiedzi/reakcji na zgłoszenie o powiadamia o niej pracownika poradni oraz autora zgłoszenia 
- pracownik merytoryczny –jeżeli do niego przekazano zgłoszenie określa formę odpowiedzi/reakcji na nie i powiadamia o tym dyrektora poradni i autora zgłoszenia. 
- Poradnia chcąc nawiązać kontakt ze szkołą/placówką czyni to w sposób analogiczny drogą telefoniczną, faxową lub elektroniczną. 
- Kontakt w formie spotkania bezpośredniego (wyjście lub wyjazd do placówki/szkoły wymaga uprzednich uzgodnień z zainteresowanymi stronami). 
- Specyficzną formą kontaktów poradni z placówką/szkoła są bezpośrednie, systematyczne kontakty z pedagogami szkolnymi tych placówek, które takich pracowników mają. W trakcie takich spotkań omawia się sprawy bieżące jak i planuje działania strategiczne wynikające z planu i specyfiki placówek. 
III. Udzielenie informacji o uczniu. 
- Za zgodą rodzica nauczyciel lub wychowawca sporządza opinię o funkcjonowaniu dziecka w szkole. Opinia jest dostarczana do poradni przez nauczyciela lub za pośrednictwem rodzica, jako uzupełnienie wniosku rodzica o badanie dziecka i wydanie opinii lub orzeczenia. 
- Pracownicy poradni, którzy badali dziecko, mogą omówić opinię/ orzeczenie z wychowawcą, nauczycielami, jeżeli opiekunowie dziecka dostarczyli opinię/ orzeczenie do szkoły. 
- Informacji dotyczących realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach udziela pracownikowi poradni dyrektor lub pedagog szkolny a także wychowawca, ewentualnie nauczyciel przedmiotowy. 
IV. Płaszczyzny współpracy poradni i szkoły/placówki. 
Współpraca w/w instytucji może dotyczyć m.in. takich płaszczyzn jak : 
- doradztwo psychologiczno- pedagogiczne 
- diagnoza dzieci/ uczniów w zakresie diagnozy poziomu rozwoju potrzeb, możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych 
- realizacja celów i zadań wychowawczych, przede wszystkim profilaktyki, zajęć psychoedukacyjnych dzieci i młodzież, interwencji kryzysowej, zajęć o charakterze socjoterapeutycznym 
- realizacja zadań wynikających z doradztwa zawodowego ( w tym preorientacji i orientacji zawodowej) 
- realizacja zadań o charakterze terapeutycznym (terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna) 
- orzecznictwo 
- działalność informacyjno - edukacyjną ukierunkowana szczególnie na środowisko 
Rodziców 
- diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się, w tym występowania ryzyka ich występowania (szczególnie u uczniów klas I- III) 
- wspomaganie dzieci i uczniów z trudnościami adaptacyjnymi związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego 
- współpraca w zakresie opracowywania i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających 
- realizacja zadań o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, warsztatowym – szczególnie w środowisku kadry pedagogicznej 
- szczególną formą współpracy poradni ze szkołą/placówką jest prowadzenie pogadanek, prelekcji, szkoleń , warsztatów czy konsultacji, co wynika z potrzeb szkoły/ placówki bezpośrednio na jej terenie. Są to przedsięwzięcia, które można realizować systematycznie w określonych przez obie strony interwałach czasowych. 
V. Zasady realizacji przedsięwzięć. 
- Obowiązek uzyskania akceptacji czy zgody na udział podmiotów uczestniczących w zajęciach realizowanych przez pracowników poradni spoczywa na dyrektorze lub nauczycielu wychowawcy organizującym te zajęcia w placówce. 
- Jeżeli uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież niepełnoletnia wówczas obowiązek uzyskania zgody rodziców na udział ich dzieci w tych zajęciach spoczywa na nauczycielu/wychowawcy 
- Jeżeli działania są realizowane w poradni, wówczas obowiązek uzyskania zgody rodziców na udział ich niepełnoletnich dzieci spoczywa na pracowniku poradni realizującym te zajęcia. 
- Poradni obejmuje swoimi działaniami dzieci nie uczęszczające do szkół oraz uczniów i wychowanków szkół i placówek ze swojego rejonu działania. Wyjątkiem od tej zasady są uczniowie będący wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków psychoterapii w stosunku do których mogą być wydawane orzeczenia przez zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa lub miejsce zamieszkania ucznia. Także orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych są wydawane przez zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących,, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem są wydawane przez zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty za zgodą organu prowadzącego. 
- Poradnia może także udzielić pomocy na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola), i ich rodzicom. 
Kurator Oświaty w Poznaniu wskazał PP-P w Kole do wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci ze stwierdzonym autyzmem , w tym z Zespołem Aspergera, dla dzieci z wadami słuchu i wzroku. 
Zapraszamy do współpracy. 
Kontakt: 
- bezpośredni 
- pod numerami telefonów: (63) 272 27 89 lub 63 261 08 51
- fax : (63) 272 27 89 
- mail: ppp.kolo@wp.pl