Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole

RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (ul. Kolejowa 13,
  62-600 Koło) reprezentowana przez Dyrektora jednostki.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wykonawczych (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u Administratora).
 3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora.
 5. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:

a)        żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

b)       jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ppp.kolo@wp.pl

c)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

8. Inspektorem danych osobowych jest Lena Edyta Lachowicz, kontakt email: ido.zoewkolo@wp.pl, tel: 667 379 790

 

Rejestr zbiorów danych osobowych


Zgodnie z §3 ust. 4 oraz  §5 ust. 2  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji   z dnia 11 maja 2015 r.  (Dz. U. z 2015, poz. 719) w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, Dyrektor Zespołu Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczego  w Kole, informuje, że szkoła prowadzi (w postaci papierowej) rejestr zbiorów danych osobowych.

Dyrektor szkoły udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem dnia wglądu do dokumentu.