Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole

Zasady przyjmowania w poradni

ZASADY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W KOLE

KORZYSTANIE Z PORADNI JEST DOBROWOLNE I BEZPŁATNE.

W przypadku głoszenia dziecka / ucznia po pierwszy do poradni rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do zabrania książeczki zdrowia dziecka.

I. PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI

- Dokumenty składają klienci w sekretariacie poradni. 
- Przyjmowany jest tylko pełen komplet dokumentów wg. następujących kryteriów: 

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. Wniosek o badanie dziecka w poradni, który można uzyskać w sekretariacie poradni
2. Karta dziecka - 6-letniego i opinia wychowawcy o dziecku
3. Rysunki (3 szt.)
4. Zeszyt (1 lub 2)
5. Zaświadczenie o stanie zdrowia

BADANIE LOGOPEDYCZNE
1. Wniosek rodzica o badanie dziecka
2. Opinia nauczyciela (jeżeli dziecko/ uczeń uczęszcza do placówki oświatowej) dotycząca funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu lub w szkole.

3. Zaświadczenie lekarskie o schorzeniach lub nieprawidłowościach w rozwoju dziecka w wieku do 6 r.ż.                                                                                

                          
TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU ( DYSLEKSJA )
1. Wniosek o badanie. 
2. Opinia nauczyciela polonisty o uczniu z trudnościami w czytaniu i w pisaniu i wychowawcy (dotycząca funkcjonowania dziecka w szkole – w nauce i zachowaniu).
3. 2 - 4 prace pisemne: (sprawdzone) dyktanda, wypracowania,
4. 2 - 4 zeszyty (od możliwie jak najwcześniejszego okresu),

5. Dowody pracy własnej ucznia.TRUDNOŚCI SZKOLNE
1. Wniosek o badanie. 
2. Opinia od wychowawcy na temat postępów edukacyjnych, ogólnego funkcjonowania w szkole, ocen z ostatniego półrocza
3. Dwa zeszyty i ewentualnie prace pisemne.
4. Zaświadczenie od lekarza o aktualnym stanie zdrowia lub istnienie schorzeń
5. Ksero świadectw.

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
1. Wniosek o badanie. 
2. Opinia od wychowawcy /pedagoga / psychologa szkolnegoo uczniu sprawiającego trudności wychowawczych (dotycząca funkcjonowania dziecka w szkole – w nauce i zachowaniu).
3. Zaświadczenie lekarskie (przypadku istnienia schorzeń).

4. Ksero świadectw.
5. W uzasadnionych sytuacjach tylko wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. 

WYBÓR DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA
1. Wniosek o badanie. 
2. Opinia od wychowawcy dotycząca ucznia. 

DOKUMENTACJA DZIECI OBCOKRAJOWCÓW

1. Karta pobytu lub dowód osobisty wnioskodawcy.
2. Ksero skróconego odpisu aktu urodzenia (w przypadkach wątpliwych).
3. Dokumentacja pozostała w zależności od zgłaszanego problemu.

II. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

- wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu,
- w przypadkach uzasadnionych w trybie pilnym:(sprawy wychowawcze, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne itp.).

III. PODZIAŁ WNIOSKÓW

- podziału dokonuje dyrektor placówki   (lub wyznaczeni pracownicy),
- w zależności od rodzaju sprawy wniosek trafia   do pracowników zajmujących się danym      problemem;
- w razie uzasadnionej potrzeby istnieje możliwość zamiany osób badających po konsultacji z dyrektorem.
   
IV. WYZNACZANIE TERMINU BADAŃ

- dyrektor poradni lub wyznaczony przez niego pracownik wyznacza termin badania
  telefonicznie lub listownie,
- w przypadku nie zgłoszenia się dziecka na badania i braku kontaktu ze strony     rodziców, opiekunów, fakt ten zostaje odnotowany w książce zgłoszeń, a wniosek odłożony
   do archiwum.

V. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA,
     LOGOPEDYCZNA.


- konsultacje pracowników po diagnozie – opracowanie opinii lub orzeczenia 
- w razie potrzeby skierowanie na konsultacje i badania specjalistyczne (np. lekarskie)
- opinia może być ustna lub pisemna (informacja o przeprowadzonej diagnozie logopedycznej na pisemny wniosek rodzica / opiekuna) w zależności od potrzeby wnioskodawcy.


VI. WNIOSEK O WYDANIE OPINII I LUB ORZECZENIA.

- po dokonaniu diagnozy rodzic lub opiekun wypełnia wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia 
- orzeczenie, opinie (wczesne wspomaganie) wydawane są w ciągu 
14 dni od daty
  posiedzenia Zespołu Orzekającego,
- orzeczenia - 3 egzemplarze odbiera wnioskodawca.

VI. WNIOSEK O WYDANIE OPINII

Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń - zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w punkcie 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia. 

Wykaz opinii wydawanych przez poradnię:


- opinia - 2 egzemplarze odbiera wnioskodawca lub zostaje wysłana przez poradnię na adres wnioskodawcy,

- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia, rozpoczęcia, spełniania obowiązku szkolnego,

- spełnienie obowiązku poza przedszkolem, poza oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku poza szkołą

- objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym  wymaganiom,

- zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,

- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

- przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

- o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

- o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- o pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,

- zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

- braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

- zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego (z powodu głębokiej dyslekcji, autyzmu w tym zespół Aspergera i wady słuchu)

- inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka,

- innych, określonych w odrębnych przepisach.