Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole

Zasady organizacji doradztwa zawodowego

ZASADY ORGANIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KOLE

 

 

 

 • Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży uczącej się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kolskiego prowadzone są w ciągu całego roku szkolnego. Za realizacje tego zadania odpowiedzialny jest doradca zawodowy –  mgr Aneta Szabelska.

 

 • Pierwszeństwo skorzystania z porady zawodowej i badania w kierunku wyboru zawodu mają uczniowie III klas gimnazjum oraz klas maturalnych, a w szczególności:

 

  • uczniowie z odchyleniami w stanie zdrowia pobierający naukę w szkole lub korzystający z nauczania indywidualnego

 

  • uczniowie gimnazjum specjalnego

 

  • uczniowie z uogólnionymi trudnościami edukacyjnymi, korzystający w okresie nauki w gimnazjum z opinii o potrzebie zindywidualizowania podejścia dydaktycznego

 

  • uczniowie z zaburzeniami zachowania

 

  • uczniowie, którzy zdaniem wychowawcy lub pedagoga szkolnego planują karierę edukacyjno-zawodową nieadekwatnie do możliwości

 

  • uczniowie wybitnie uzdolnieni, a przy tym mający problemy decyzyjne.

 

 • Uczeń gimnazjum musi zostać zgłoszony na konsultacje do doradcy zawodowego w poradni przez rodzica lub opiekuna prawnego. Pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać się na konsultacje samodzielnie. W obu przypadkach zgłoszenie takie wiąże się z koniecznością wypełnienia wniosku, który jest dostępny na stronach internetowych poradni lub bezpośrednio w poradni.

 

 • Konsultacje w poradni mają charakter indywidualny. Uczeń gimnazjum na wizytę musi stawić się w obecności rodzica (opiekuna prawnego).

 

 • Podstawą udzielenia porady zawodowej jest dostarczenie przez ucznia wypełnionej przez wychowawcę karty informacyjnej pt. „Informacja o uczniu korzystającym z porady zawodowej”. Karta informacyjna dostępna jest na stronach internetowych poradni lub bezpośrednio w poradni.

 

Prosimy Państwa Wychowawców o wypełnienie karty informacyjnej na prośbę ucznia, gdyż informacje w niej zawarte będą stanowiły ważną wskazówkę diagnostyczną w procesie udzielania porady zawodowej.

 

 • W przypadku uczniów z odchyleniami w stanie zdrowia niezbędne jest przedstawienie doradcy zawodowemu w poradni dokumentacji lekarskiej (aktualne zaświadczenie lekarskie), stanowiącej podstawę określenia przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu.

 

 • Doradztwo zawodowe realizowane jest również w formie poradnictwa grupowego dla III klas gimnazjów i klas maturalnych, które odbywa się poza terenem poradni – bezpośrednio w szkołach.

 

 • Doradca zawodowy z poradni może uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym dla rodziców uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, poświęconym problematyce wyboru zawodu przez młodzież.